Nová zelená úsporám Standard – Zateplení domu


Dotace se vztahují na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad.

Pro koho je program Nová Zelená Úsporám určen?


 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky
 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik dostanete peněz?


 • až 650 000 Kč (nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů)!
 • Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší dosažená míra podpory.
 • Výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce (600 – 3 800 Kč/m2) a dosažených energetických parametrech budovy
 • Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy
 • Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2013.
 • až 50 % z celkových způsobilých výdajů!
 • 700 – 3 800 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy.
 • Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší bude dosažená míra podpor.
 • Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy
 • Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2013.

Jak požádat o dotaci?


 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci?


 • Dotace ve výši 30 000 Kč až do maximální možné částky 650 000 Kč získáte následujícím způsobem.
 • S každou dotací je spojena povinnost přizpůsobit svůj projekt podmínkám příslušného dotačního programu.
 • S vyšší finanční podporou můžete počítat, pokud bude navrhovaný rozsah opatření větší nebo pokud bude spojeno více opatření do jedné žádosti. Například budete současně řešit nejen zateplení domu, ale také využití obnovitelných zdrojů nebo hospodaření s vodou. Naopak při malém rozsahu opatření, například pouze při výměně oken nebo zateplení menší části domu nedostatečnou tloušťkou izolace, s největší pravděpodobností podmínky pro poskytnutí podpory nesplníte.

Nutné je také počítat s finanční spoluúčastí. Na začátku platíte vše sami a peníze vám přijdou na účet až poté, co rekonstrukci ukončíte a podpořená opatření řádně doložíte. V některých případech pak může být vhodné rozdělit svůj záměr na etapy a ty realizovat postupně.

Jak postupovat se žádostí o dotaci Nová Zelená Úsporám?


1) Najděte si projektanta a energetického specialistu

Než se pustíte do samotných prací, doporučujeme zjistit si podmínky, za kterých je lze dotovaná opatření realizovat. Najdete je pro všechna podporovaná opatření souhrnně v těchto dvou dokumentech:

Některé záměry mohou podléhat schválení stavebním nebo jiným úřadem, souhlasu sousedů apod. Poradit by vám měl projektant a zejména příslušný stavební úřad. Vyhnete se tak případným pozdějším nedorozuměním.

Splnění podmínek dotace bude nutné doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se zpravidla skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy. Ty mohou vypracovat pouze osoby s příslušnou autorizací či oprávněním. Uvedené platí zejména v případě žádostí na zateplení nebo novostavbu domu.

Takovou osobu můžete poptat zde. K výběru odborníků můžete využít i náš seznam specialistů.

2) Připravte si dokumenty k podání žádosti

Dříve než se pustíte do vyplňování žádosti o podporu, připravte si všechny potřebné povinné přílohy. Budete potřebovat zejména:

Odborný posudek, požadovaný rozsah obou částí posudku je uveden v kapitole 7 Závazných pokynů. Pokud je povinnou součástí posudku Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), jedná se o oblasti podpory A a B, a žádost budete podávat sami, budete potřebovat i číslo energetického specialisty a čísla pro vložení do žádosti o dotaci ze systému ENEX, které vám poskytne energetický specialista.

Přehled všech požadovaných dokumentů, potřebných k podání žádosti najdete na stránce Podání žádosti o dotaci.

Veškeré dokumenty včetně žádosti musí být předány výhradně digitálně, prostřednictvím informačního systému pro administraci žádostí – AIS SFŽP ČR.

Dokumenty, které máte pouze v papírové podobě, převeďte do digitální (naskenujte). Doporučujeme přednostně využít formát pdf. Použití elektronických podpisů není požadováno, ani jiné způsoby ověření digitalizovaných dokumentů. Papírové originály dokumentů však pečlivě uschovejte pro možnost případné pozdější kontroly. Prosíme o kontrolu čitelnosti předávaných dokumentů, zároveň se však snažte velikost souborů minimalizovat.

3) Elektronická identita občana

Pro podání žádosti budete potřebovat tzv. elektronickou identifikaci – identitu občana. Identitu občana získáte na Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci. Pokud ji ještě nemáte zřízenou, učiňte tak prostřednictvím webu identitaobcana.cz. Návod, jak si opatřit identitu občana, najdete na stránce Identita občana.

4) Vyplňte elektronickou žádost o dotaci

Do informačního systému pro podání žádosti se dostanete přes ikonku Podat žádost vpravo nahoře na těchto webových stránkách. Nejprve se zaregistrujte a poté se můžete pustit do vyplňování formuláře žádosti. Pomůže vám tento návod. Podáním žádosti o dotaci a další administrací můžete prostřednictvím systému pověřit i jinou osobu.

Po doručení všech podkladů prověří pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR jejich formální správnost. Pokud jsou formálně v pořádku, ověří, zda jsou u projektu splněny všechny technické požadavky. V případě nedostatků obdržíte na e-mail uvedený ve své žádosti výzvu k odstranění nedostatků se stanovenou lhůtou pro doložení. Pokud tuto lhůtu nebudete moci dodržet, můžete požádat o její prodloužení.

5) Vyčkejte na akceptační dopis

Je-li vaše žádost formálně i věcně pořádku, obdržíte do své e-mailové schránky akceptační dopis. Od této chvíle vám běží lhůta 24 až 36 měsíců dle typu opatření, kterou máte na provedení podpořených opatření a jejich doložení. S pracemi však můžete začít již před podáním žádosti, v průběhu jejího hodnocení nebo až po doručení akceptačního dopisu.

6) Zajistěte si odborný technický dozor

Realizujete-li opatření v oblasti podpory A nebo B, tedy zateplení stávajícího domu nebo novostavbu, je vaší povinností mít po dobu realizace zajištěn odborný technický dozor, a to k tomu způsobilou osobou. K výběru můžete využít i náš seznam specialistů.

7) Buďte obezřetní při výběru dodavatele, výrobků i materiálů

Nesnažte se ušetřit za každou cenu a věnujte dostatečnou pozornost výběru dodavatele i použitým výrobkům a materiálům. I kvalitní výrobek nemusí vlivem špatné instalace plnit správně svou funkci. Zvolte montážní firmu, která disponuje osvědčením, certifikátem, či odbornou způsobilostí pro vykonávání daných prací.

Se správným výběrem dodavatele pomohou kladné reference či osobní návštěva u jiného zákazníka firmy. Na dodávku uzavřete písemnou smlouvu a konečnou úhradu provedených prací nechte až po jejich provedení. Hotové dílo převezměte od firmy až po konzultaci s odborným technickým dozorem.

8) Doložte provedené práce

Jsou-li všechny práce dokončeny a v pořádku, doložte nám jejich realizaci. Doložení provedených prací opět provedete sami nebo vámi zmocněná osoba, a to vyplněním příslušných částí v systému a nahráním digitalizovaných dokladů o realizaci. Obdobně jako při podání žádosti předáváte dokumenty výhradně digitálně. Přehled všech dokumentů, které musíte k doložení realizace doložit, najdete na stránce Doložení realizace.

Doložené dokumenty poté zkontrolujeme při závěrečném vyhodnocení. V případě nedostatků od nás obdržíte na e-mail uvedený ve své žádosti výzvu k odstranění nedostatků s případnou stanovenou lhůtou pro doložení. Pokud tuto lhůtu nebudete moci dodržet, můžete požádat o její prodloužení.

9) Vyčkejte na výplatu dotace

Čerpání prostředků bude provedeno po vydání kladného rozhodnutí ministra životního prostředí. Podpora je poskytována ex post (tedy až po provedení podpořených opatření a doložení dokladů dokumentujících realizaci), a to bezhotovostním převodem finančních prostředků v Kč na dotační bankovní účet uvedený v systému AIS SFŽP ČR. Výše podpory může být upravena na základě doložených podkladů a případného omezení veřejné podpory.

Jsme připraveni Vám pomoci


Centrum péče o zákazníky CIUR

Firma CIUR má k dispozici zkušené pracovníky Centra péče o zákazníka, kde Vám poradí a pomohou vybrat vhodný typ zateplení Vaší střechy, půdy, stropu nebo celého domu. K dispozici je všem bezplatná zelená linka.

Nakonec je tu pomoc v výběrem materiálu


Foukaná izolace jako je Climatizer Plus je v této oblasti ideální. Nemusíte se namáhat dělat něco svépomocí. Zvládnu to za Vás aplikační profesionální firmy, kterých má společnost CIUR, která foukanou izolaci Climatizer Plus vyrábí, po celé republice dostatek. Důležité je zateplit kvalitně. Foukaná izolace Climatizer Plus zajistí akumulaci tepla v zimě, teplo neuniká a v tloušťce nepromrzá. Je dostatečně hutná. Kvalita celulózové izolace se projeví i v létě. Dům se nepřehřívá a my máme tak šanci se schovat v parných dnech před ostrými slunečními paprsky.

Výška izolace na takové zateplované půdě by měla v dnešní době začínat na tl. 30 cm a výše. Zateplení sebou nese další výhody a přednosti. Zateplení ušetříme za vytápění. Zateplením zvyšujeme hodnotu našeho bydlení, a to především z hlediska zdraví. Zateplení totiž brání promrzání domu, nechtěná kondenzace vody uvnitř bydlení se zcela odbourá. Zateplením se eliminují místa vzniku plísní. Takové prostředí, kvalitně zateplené si zasloužíme všichni.

Porovnání v případě dotací na RDNová Zelená Úsporám lightNová Zelená Úsporám
Žadatelévlastníci rodinných domůvlastníci rodinných a bytových domů
Typ domácnostídle výběru nízkopříjmové skupinybez omezení
Míra podporyaž 100 %max. 60 %
Výše podporymax. 60 %dle opatření
Vyplácení podporyzálohově i předempo dokončení a zaplacení 100% částky na provedená opatření
Typ opatřenízateplení, výměna oken a dveříširoká škála opatření
Požadavek na projektovou dokumentaci PENBNEANO
Délka realizace1 rok (prodloužení možné max.o 0,5 roku)2 roky (možnost prodloužení)