Nová zelená úsporám Standard – Tepelné čerpadlo

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za tepelné čerpadlo.
Vztahuje se i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

Pro koho je program Nová Zelená Úsporám určen?


 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky
 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Nově mohou o výměnu topidla na pevná paliva žádat i vlastníci bytových jednotek samostatně

Kolik dostanete peněz na nové tepelné čerpadlo?


 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 60 000 Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč
 • Výsledná výše dotace závisí na typu zdroje a počtu bytových jednotek napojených na zdroj.
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění – 30 000 Kč / b. j.
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 18 000 Kč / b. j.
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody – 40 000 Kč / b. j.
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 10 000 Kč / b. j.
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla – 30 000 Kč / b. j.

Upozornění: Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009

Jak požádat o dotaci?


 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci?


 • Potřebné dokumenty a podmínky zjistíte zde: Závazné pokyny pro žadatele – Rodinné domy
 • Návod, jak postupovat, najdete na stránce Jak na to
 • Dotace na výměnu kotlů z programu Nová zelená úsporám je určena všem, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy. Pro tyto skupiny spoluobčanů je určen jiný dotační program pod pracovním názvem „Kotlíkové dotace“.

Na co lze dotaci čerpat?


 • Na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj
 • Na výměnu lokálních topidel sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • Na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem

Podporované typy zdrojů, se kterými máme zkušenosti:

 • Tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění (min. energetická třída A++)
 • Tepelná čerpadla vzduch-vzduch (min. energetická třída v režimu vytápění A++)
 • Tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému
 • Napojení na soustavu zásobování teplem

K dispozici je seznam výrobků a technologií. S výběrem Vám poradí odborníci společnosti CIUR, divize TZB.

Jakou dotaci lze získat?


Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % z přímých realizačních výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla od společnosti CIURRodinný dům (Kč) Bytový dům (Kč/b.j.)
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a přípravou teplé vody100 000
Tepelné čerpadlo teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody80 00030 000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému140 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch60 00018 000
Napojení na soustavu zásobování teplem40 00010 000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla30 000

Způsobilé jsou výdaje na nákup a instalace nového zdroje a souvisejících prvků, úpravy spalinové cesty, měření a regulace, napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a ohřívače na teplou vodu.

Příjem žádostí


Příjem žádostí běží od října 2021.

Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti?


 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Jaké doklady bude třeba předložit po provedení výměny?


 • Účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)
 • Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • Doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • Protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • Zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

Jsme připraveni Vám pomoci


Centrum péče o zákazníky CIUR

Firma CIUR má k dispozici zkušené pracovníky Centra péče o zákazníka, kde Vám poradí a pomohou vybrat vhodný typ zateplení Vaší střechy, půdy, stropu nebo celého domu. K dispozici je všem bezplatná zelená linka.