Foukaná celulózová izolace

zákaznická linka 800 888 959

Možnosti aplikace - rekonstrukce

    

Více než 80% celkové zástavby v České republice a na Slovensku bylo postaveno před rokem 1980 a úroveň izolací je u nich zcela nedostatečná. Tyto budovy mají při svém stávajícím stavu 2 - 3x vyšší spotřebu energie ve srovnání s novostavbami. Climatizer Plus je kvalitní izolace vhodná pro rychlé a jednoduché zateplení stávajících konstrukcí, které již nevyhovují stávajícím tepelně technickým požadavkům.

Dodatečné zateplení s pomocí izolace Climatizer Plus je vhodné pro:

1) Rekonstrukce vodorovných ploch s minimální pracností

2) Rekonstrukce šikmých a svislých konstrukcí metodou suchého přetlakového plnění

3) Zvýšení vzduchové neprůzvučnosti podhledových konstrukcí

4) Zateplení stávajících obloukových stropních konstrukcí - kleneb

5) Zateplení konstrukcí dvouplášťových odvětrávaných střech metodou suché aplikace

6) Zateplení stávajících obvodových konstrukcí odvětrávanou fasádou

7) Zamezení odkapávání kondenzátu ze střešních konstrukcí v průmyslových i zemědělských stavbách


1) Rekonstrukce vodorovných ploch s minimální pracností

U starších domů strop mezi vytápěným a nevytápěným podlažím (půda, sklep) neposkytuje dostatečnou tepelnou izolaci. Velmi často lze najít konstrukce částečně naplněné málo funkční izolací ze škváry či letitou směsicí pilin nebo plev s vápnem. Je-li konstrukce nosných trámů dostatečně dimenzovaná, lze pomocí foukané izolace Climatizer Plus tepelně izolační vlastnosti konstrukce značně zlepšit.

Pro vstup do konstrukce postačuje například odtržení jednoho záklopového prkna a následně lze konstrukci vyplnit až do vzdálenosti 4 m na každou stranu. Při vyplňování vodorovných dutin stropních konstrukcí se používá objemová hmotnost v rozmezí 32 - 40 kg/m3. Pokud je pochozí vrstva trámového stropu tvořena záklopem (škvára, písek,cihelná dlažba, atd) je dobré umožnit konstrukci dodatečné podélné odvětrání. Toho docílíme, pokud ponecháme v protilehlých krajích příčná prkna záklopu vytržená.


2) Rekonstrukce šikmých a svislých konstrukcí metodou suchého přetlakového plnění

Izolací střešního prostoru izolací Climatizer Plus docílíte nejen výrazného snížení potřeby tepla na vytápění, ale díky technickým vlastnostem materiálu (vysoká měrná tepelná kapacita - 2020 J/kg.K) se výrazně zvýší tepelná i vlhkostní pohoda v obytných místnostech.

Aplikace Climatizer Plus umožňuje dodatečnou půdní vestavbu bez sejmutí obložení interiéru, zateplení ze střechy nebo spolehlivou izolaci ze strany interiéru při budování podkroví. Tepelně izolační hodnoty přitom splňují vysoké požadavky energetického výpočtu

.


3) Zvýšení vzduchové neprůvzdušnosti podhledových konstrukcí

Ke snížení vytápěného objemu místnosti starých staveb nebo hal se často pod existující strop instaluje podhled. Opomene-li se přitom ale jakákoliv izolace, lze vytvořený prostor nad podhledem jen částečně tepelně oddělit od obytného prostoru. Náklady na vytápění tak nebudou v požadované míře sníženy. Pomocí v takové situaci je nafoukat na podhled celulózovou izolaci Climatizer Plus. Díky bez spárovému zpracování se zároveň sníží rezonance v místnosti, čímž se vytvoří příjemná akustika prostor a dodatečná tepelná izolace stropu.

Aplikací izolace Climatizer Plus do podhledových konstrukcí docílíme výrazného zlepšení vzduchové neprůvzdušnosti stropní konstrukce. Je zde ovšem nutno brát ohled na vyskytující se lokální zdroje tepla, jako jsou zejména bodová halogenová svítidla, která produkují nadměrné množství tepla. Tento zdroj tepla je nutné zastínit tak, aby nepřišel do přímého kontaktu s izolací Climatizer Plus.


4) Zateplení stávajících obloukových stropních konstrukcí - kleneb

Climatizer Plus se výborně hodí k tepelné izolaci nepravidelně tvarovaných nebo obloukových ploch. Oproti mnoha běžným izolačním systémům, zde lze celulózovou izolaci formou volně foukané aplikace obzvláště efektivně a hospodárně zpracovávat. I těžce přístupné detaily lze touto cestou izolovat. Stejnoměrné rozložení izolace lze zajistit výškovými značkami. Na obloukových plochách s velkým sklonem musí být izolace zajištěna před sesutím – použít lze lehce speciálně upravený zvlhčený nástřik.


5) Zateplení konstrukcí dvouplášťových odvětrávaných střech metodou suché aplikace

Dvouplášťové střechy s větranou vzduchovou mezerou napojenou na vnější prostředí mají tímto způsobem zajištěno odvádění vlhkosti, která se do vzduchové mezery dostává difůzí z interiéru. Správná funkce střechy závisí na vhodném rozmístění a velikosti odvětrávacích otvorů. Tyto otvory zajišťují přivod a odvádění vzduchu z větrací mezery. Nevýhody tohoto střešního pláště spočívají zejména v nedostatečně dimenzované tepelné izolaci a špatné funkci odvětrávání. Tyto konstrukce jsou opravitelné u starších objektů klasickou cestou pouze za cenu demontáže horního pláště nebo změnou celé konstrukční koncepce. Lze je však také snadno, ekonomicky a účinně řešit v rámci aplikace izolace Climatizer Plus.

Nové rozmístění a doplnění odvětrávacích otvorů při dodatečném zateplování starších neprůlezných odvětrávaných střech je nezbytnou podmínkou pro spolehlivou funkci střechy po aplikaci Climatizer Plus stejně tak jako tepelně technický výpočet před realizací.

Aplikace izolace Climatizer Plus při dodatečném zateplení do neprůlezné odvětrávané střechy. Po provedené aplikaci musí být dodržena vzduchová mezera mezi izolací a vrchním pláštěm. Otvor je ukončen větrací hlavicí. Při dodatečném zateplování střech bere naše společnost ohled na výskyt rorýsů a netopýrů dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

TIP: Více informací o zateplování dvou plášťových střech naleznete v "Manuálu dodatečného zateplování budov"


6) Zateplení stávajících obvodových konstrukcí odvětrávanou fasádou

Bližší informace naleznete v sekci Možnosti aplikace nástřiky


7) Zamezení odkapávání kondenzátu ze střešních konstrukcí v průmyslových i zemědělských stavbách

Bližší informace naleznete v sekci Možnosti aplikace nástřiky