Foukaná celulózová izolace

zákaznická linka 800 888 959

Optimalizace obvodového pláště dřevostaveb

Analýza různých skladeb obvodových plášťů byla základem vývoje moderního „I“ nosníku pro dřevostavby. „I“ prvek snižuje objem použitého řeziva a inovuje přístup v aplikaci foukaných izolací do obvodových plášťů budov.

Stavební prvky pro pasivní domy se v posledních dvaceti letech díky technickému pokroku a inovacím neustále zlepšují. Zájem o zdravý životní styl vede k používání přírodních stavebních materiálů, které minimalizují zdravotní a životnostní rizika spojená s kondenzací par v domě (např. použitím přírodní izolace Climatizer Plus).

Tepelnětechnické posouzení variant obvodového pláště

Významným přínosem konstrukčního systému „I“ stěnového nosníku je variabilní tloušťka izolace, která se dá flexibilně přizpůsobit legislativním požadavkům. U „I“ nosníků odpadá problém přídavných potřebných izolačních vrstev, jelikož prostor pro tepelnou izolaci lze vyrobit v různých tloušťkách. To znamená žádné omezení pro stavitele v budoucnosti!

Jaká je ideální tloušťka tepelné izolace?

U běžných a dodatečně zateplovaných budov se optimální tloušťka izolace volí na základě finanční návratnosti. U budov s nízkou energetickou náročností je prvotním hlediskem co nejvyšší energetická úspora. Ze závislosti velikosti součinitele prostupu tepla na tloušťce tepelné izolace je patrné, že při větších tloušťkách se hodnota součinitele prostupu tepla už příliš nemění. Z čehož vyplývá, že maximální rozumná tloušťka tepelné izolace na obvodové svislé konstrukci je cca do 500 mm.

Obvodové svislé konstrukce budov v pasivním standardu mají ideální tloušťku tepelné izolace v rozmezí 250 až 450 mm.

Graf závislosti přibližné hodnoty součinitele prostupu tepla na celkové tloušťce svislé konstrukce budovy.

Hodnota U = 0,15 W/(m2·K) se doporučuje pro konstrukce obvodových plášťů budov v pasivním standardu. Pro detailnější analýzu pláště z pohledu stavebně-tepelné techniky byla provedena série výpočtů pro obvodové pláště tloušťky 205 až 755 mm s foukanou tepelnou izolací Climatizer Plus v tloušťkách 150 až 700 mm. Zbývající šířku tvoří dřevovláknitá deska tl. 40 mm z exteriérové strany a OSB deska tl. 15 mm. Tato skladba byla zvolena jako základní pro celkové zhodnocení optimalizovaného dřevěného „I“ prvku v obvodovém plášti dřevostaveb s výplňovými izolacemi.

Pasivní a nulový standard do roku 2050

Obvodové pláště s uvedenou skladbou v tloušťkách 205 až 755 mm dosahují přibližně součinitele prostupu tepla U = 0,26 až 0,06 W/(m2·K). Již při šířce konstrukce 305 mm lze prohlásit obvodový plášť za vhodný pro pasivní standard. Velice efektivní se jeví konstrukce v šířce 305 až 505 mm. S výhledem do let 2030 až 2050 se předpokládá větší prosazování těchto obvodových plášťů s cílem dosáhnout ve výstavbě tzv. nulového standardu.

Základní porovnání potřebných tlouštěk stavebních izolací pro nízkoenergetický a pasivní standard.

V současné době již nelze vyrábět dřevěné sloupky šířek, které jsou potřebné pro uváděnou tloušťku izolantů obálek budov v pasivním standardu. Sloupkové systémy v budoucnosti nebudou perspektivní pro nulový standard výstavby, a proto je nutné zavádět nové technologie, které umožní flexibilní tloušťky izolace v obvodovém plášti.

autor: labudek, datum: 05.02.2018 12:14, kategorie: Oznámení a informace